INFO OVER DE OPLEIDING DOCENTEN BEZOEK ONS AANMELDEN PRAKTISCH
×

bachelor na bachelor landschapsontwikkeling
1 jaar

INFO OVER DE OPLEIDING

In het landschap komen de grote maatschappe­lijke uitdagingen van de eenentwintigste eeuw samen. Het formuleren van antwoorden op problemen als voedselzekerheid, klimaatveran­dering, biodiversiteitsverlies en migratie vraagt een holistische benadering van het landschap als bovenlokaal systeem. Ook op regionale schaal wordt het landschap steeds meer een ontwerp­object. Landschapsontwerp stemt de wensen van uiteen­lopende stakeholders op elkaar af en ontwikkelt het strategische en wervende visies die concrete, maatschappelijk wenselijke realisaties mogelijk maken. De opleiding bachelor na bachelor vormt professionals die beschikken over de analytische en synthetische vermogens om het landschap zelfstandig en kritisch te lezen en zo creatieve én gemotiveerde ontwerp­, inrichtings­ en beheervoor­stellen te doen.

In het eerste kwartaal van de opleiding leer je vooral het hedendaagse landschap te doorgronden door inzicht te verwerven in de manier waarop het als een relatiesysteem tot stand is gekomen. Er gaat ook aandacht naar methodieken om landschappen te ontwikkelen en naar de manier waarop overheden en professionele ontwerpbureaus hiermee aan de slag gaan. Het tweede kwartaal bestudeert het ontstaan van landschappen en de manier waarop landschapsontwikkeling gebruik maakt van en zich situeert binnen de ruimtelijke planning. In het derde kwartaal bevragen we het landschap filosofisch, vertrouwen we ons met de basisprincipes van het landschapsbeheer en focussen we ook specifiek op landschappen van en in de stad.

Kennis en inzichten worden per kwartaal praktisch toegepast in de projecten landschaps­ontwerp. Dit zijn ontwerpateliers rond grootscha­lige ruimtelijke cases waarbij je in groep werkt. Het zelfstandig opzoeken van de nodige informatie, de interpretatie hiervan en het vormen van een onderbouwde visie zijn hierbij essentieel. De aanpak is multidis­ciplinair: binnen de projecten doet elke student op basis van zijn of haar voorop­leiding en competenties een inbreng, om zo een gedragen antwoord te formuleren op de vooropgestelde uitdagingen. Deze projecten vertrekken vaak vanuit specifieke vragen uit het werkveld.

Dialoog tussen groepsleden, externe opdrachtgevers en de docenten staat cen­traal. Deze dialoog is typerend voor het wer­ken aan het landschap op een bovenlokaal schaalniveau. Tijdens de projecten, evenals op het einde, zijn er overlegmomenten tus­sen de studenten en de opdrachtgevers. Zo werd al ontwerpend onderzoek gedaan voor gemeentebesturen, provinciebesturen, vzw’s en een aantal privépartners. Geografische Informatiesystemen, die in de loop van de volledige opleiding grondig worden aange­leerd, zijn hierbij een belangrijke tool. Het vierde kwartaal van de opleiding ga je ten­slotte op stage gedurende acht weken.

De opleiding is opengesteld voor stu­denten met minimaal een bachelordiploma. Er is geen toelatingsproef, maar afhanke­lijk van het individuele voortraject moet er wel een intakeprocedure doorlopen worden. Tijdens een intakegesprek evalueren docen­ten de kandidaat­-student op basis van zijn competenties op het vlak van groenkennis en ruimtelijk inzicht. De instroom bestaat uit landschaps­- en tuinarchitecten, groen­beheerders, architecten, stedenbouwkun­digen, bachelors in vastgoed, landmeters, geografen, milieudeskundigen en interi­eurarchitecten. Die belangrijke heterogene instroom weerspiegelt de multidisciplinaire realiteit van het werkveld. Het programma wordt aangeboden in het Nederlands. De stages, projecten en de studiereis hebben vaak een sterke internationale component.

Het diploma bachelor na bachelor in de land­schapsontwikkeling is een belangrijke meerwaarde in het werkveld van de stedenbouw, ruimtelijke planning, landschapsarchitectuur, architectuur, groenbeheer en Geografische Informatiesystemen. Afgestudeerden van de opleiding worden tewerk­gesteld in overheidsadministraties (Vlaamse overheid, provincies, steden en gemeenten), openbare instellingen (zoals bijvoorbeeld de Vlaamse Landmaatschappij en de Regionale Landschappen) en studiebureaus in binnen­ en buitenland. Nadien kan je aanknopen bij een mas­teropleiding in de ruimtelijke planning, stedenbouw en landschapsarchitectuur.

DOCENTEN

Annelies De Nijs
Kristien De Rouck
Stefanie Delarue
Glenn Deliège

Pieter Foré
Minque Labarque
Claire Laeremans
Sally Lierman

Cornelis Stal
Sylvie Van Damme
Griet Vanhaverbeke

publicaties
presentaties
BEZOEK ONS

INFOMOMENT
10.09.22, 09:30-12:30

Meer info over wanneer en hoe je ons kan bezoeken.
Ontvang uitnodigingen voor onze bezoekmomenten.

AANMELDEN

Afhankelijk van je vooropleiding, verschilt de opstart van de aanmeldingsprocedure. Alles staat uitgelegd bij de toelatingsvoorwaarden.

PRAKTISCH

Studiefiches
Lestabellen
Studiekosten
Studietrajectbegeleiding

landschaps­ontwikkeling

Excursie Land van Saeftinghe © Ruben Joye
Beeldkwaliteitsplan Frontzate, Project Landschapsontwerp II, 2014, Maxime Jocqué, Sarah D’Haese, Lars Reyniers
GIS-onderzoek i.f.v. Beeldkwaliteitsplan Frontzate, Project Landschapsontwerp II, 2012, door Pim Caris, Annelies Coenraets, Davy Dauwe en Willaert Delphine.
Tentoonstelling Wisselland, Knokke © HoGent, SUM, Cluster Landscape, ILVO
Laura Adams
Joppe Dehandschutter